Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi pronajímatelem rekreačních objektů Kouzelné chaloupky poskytujících rekreační pobyty (dále jen ubytovatel) a účastníky rekreačních pobytů, zákazníky společnosti AMMO Servis s.r.o. (dále jen zákazník). Uvedené fyzické nebo právnické osoby vstupují do obchodního vztahu v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR, jako jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník a další. Vzájemné vztahy jsou dále upraveny v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách společnosti AMMO Servis s.r.o. a tyto jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.  

Článek I Úvodní ustanovení - vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi společnosti AMMO Servis s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě potvrzené objednávky pobytu ubytovatelem.

2. AMMO Servis s.ro. poskytuje ubytovací služby pouze zákazníkům starším 18-ti let. Osoby mladší 18-ti let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších 18-ti let.

3. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá zákazník, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel s ubytovatelem smluvní vztah.

4. AMMO Servis s.r.o. se zavazuje, že získaná osobní data od zákazníků a ubytovatelů použije pouze pro interní účely týkající se pobytů. Informace o zákaznících a ubytovatelích jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.

Článek II Objednávky pobytů

1. Zákazník - Závazná objednávka pobytu

i. Závazná objednávka pobytu má písemnou formu (formulář k dispozici v elektronické podobě na www stránkách Kouzelné chaloupky.cz). V objednávce zákazník vybere chalupu, termín, celkový počet osob (rozdělené na dospělé a děti s udáním věku dětí do poznámky) a informaci, zda s sebou na pobyt požaduje vzít domácí zvíře. Dále uvede kontaktní údaje a tuto objednávku zákazník odešle ubytovateli kliknutím na tlačítko "Objednat" přímo v objednávkovém formuláři na www Kouzelné chaloupky.cz. Před odesláním objednávky je vyžadován souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami - bez tohoto souhlasu nebude objednávka ubytovateli doručena.

ii. V případě, že je požadovaný termín v daném objektu volný, zašle AMMO Servis zákazníkovi potvrzení objednávky pobytu, ve kterém sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v potvrzení objednávky (obvykle 3 až 5 pracovních dnů). Zákazník v průběhu této doby uhradí zálohu na ubytování (50% z ceny celkem za pobyt) na účet ubytovatele.

iii. Po obdržení zaplacené zálohy ubytovatel termín závazně rezervuje a zároveň vystaví a zašle e-mailem potvrzení o zaplacení zálohy a pevné rezervaci.

iv. V případě fakturace částky ve výši ceny za pobyt celkem se nepožaduje zaplacení zálohy. Objekt je závazně rezervován a kontakty předány po úhradě částky dle faktury ve výši ceny za pobyt celkem na účet ubytovatele.  Požadavek na úhradu pobytu s fakturou je zákazník povinen označit již v Závazné objednávce pobytu a v takovém případě je taktéž nutné uvést do objednávky kompletní Fakturační údaje zákazníka, na které má být faktura vystavena.

Článek III Délka pobytů

1. Pobyty jsou v hlavní sezóně zpravidla týdenní (obvykle sobota - sobota). Sezónní termíny jsou uvedeny na www stránkách Kouzelné chaloupky.cz.

2. V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (obvykle pátek - neděle) nebo prodloužené víkendy.

3. V hlavní sezóně je možno po dohodě s pronajímatelem sjednat pobyt kratší než týdenní, minimálně však na 4 noci. 

4. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu obvykle mezi 14 a 17 hodinou. Předání objektu a ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin, pokud není mezi zákazníkem a ubytovatelem dohodnuto jinak.

Článek IV Ceny a úhrady

1. Ceny pronájmu jsou sjednány dohodou podle Zákona o cenách č. 526/1992 Sb. Ceny jsou v internetové nabídce uvedeny včetně DPH. Ceny jsou stanoveny za objekt a noc bez ohledu na počet osob. Současně je však určen maximální počet ubytovaných osob v daném objektu.

2. Platba za spotřebu elektřiny a  topení, slevy a sezónní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.kouzelnechaloupky.cz

3. V ceně týdenních pobytů je zahrnut základní úklid. Není zde zahrnuto mytí nádobí, očištění ledničky a mikrovlnné trouby od zbytků potravin apod., či hrubé znečištění chalupy (bláto, nepřezouvání se, silně znečištěné ložní prádlo, špinavé zdi apod.). Náklady na odstranění těchto nečistot budou vyúčtovány v hodnotě 150,- Kč za hodinu práce a vymáhány po klientovi (či strženy z vratné kauce). U pobytů kratších 7 dní je účtován úklid zvlášť v hodnotě 500,- Kč.

4. Zálohu na ubytování je potřeba zaslat do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. U pobytů s brzkým termínem nástupu může být tato lhůta pro úhradu zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena, popř. může být hrazena celá částka za ubytování až při nástupu na pobyt ubytovateli. Rozhodné pro úhradu zálohy za ubytování jsou informace zaslané formou potvrzovacího e-mailu a následně na Voucheru. Doplatek ceny za ubytování se platí ubytovateli 1 týden před nástupem na pobyt na účet nebo pokud je doba od sjednání pobytu kratší než 1 týden, tak hotově při nástupu k pobytu. Po obdržení doplatku zašle ubytovatel (obvykle e-mailem) na adresu zákazníka Ubytovací poukaz - VOUCHER s veškerými náležitostmi. Voucher obsahuje název objektu, přesný termín pobytu, počet ubytovaných osob, výši platby náležející ubytovateli za ubytování (včetně informace o výši případné zálohy z této částky, kterou požaduje ubytovatel zaslat předem), přesné kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje o pobytu. 

5. Splatnost termínu pro úhradu zálohy na pobyt ubytovateli je pro zákazníky závazný.

V případě nedodržení této platby (výše částky, termín splatnosti apod.) se jedná o nedodržení smlouvy ze strany klinta k dané Objednávce pobytu.

6. V některých termínech je při příjezdu požadováno složení vratné kauce, zpravidla ve výši 1 000 Kč až 5 000 Kč. Tato kauce se vrací zákazníkovi při odjezdu, pakliže nedošlo k poškození majetku.

Článek VI Zrušení pobytu ze strany zákazníka

1. Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít ze závažných důvodů a to výhradně písemnou formou a odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu/sdělení ubytovateli.

2. Při odstoupení od smlouvy v době 60 a více dnů od objednaného termínu nástupu na pobyt je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:

i.    60 a více dnů před nástupem .............................   20 % z ceny za ubytování

ii.   59 - 30 dnů před nástupem ................................   30 % z ceny za ubytování

iii.  29 - 15 dnů před nástupem ................................   50 % z ceny za ubytování

iv.  14 - 8 dnů před nástupem   .................................   80 % z ceny za ubytování

v.    7 - 0 dnů před nástupem   .................................  100 % z ceny za ubytování

3. V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, popř. se s ubytovatelem domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném - náhradním termínu, tak se storno poplatky neplatí.  

Článek VII Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

1. Ke zrušení pobytu ze strany ubytovatele může dojít v závažných případech, kdy není možno zajistit pobyt v důsledku událostí, jakými jsou kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat a tato příčina trvá po celou dobu délky původně sjednaného pobytu. Ubytovatel v takovém případě nabídne zákazníkovi náhradní adekvátní pobyt, má-li ho ve své nabídce.

2. V případě, že zákazník náhradní pobyt neakceptuje nebo adekvátní náhradní pobyt není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena zpět zaplacená záloha na ubytování od ubytovatele a to na číslo účtu, které za tímto účelem zákazník ubytovateli poskytne. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Článek VIII Pojištění pobytů

1. Ubytovatel nenese odpovědnost vůči zákazníkovi ani ubytovateli za škody na majetku movitém i nemovitém po dobu rekreačního pobytu. Nenese odpovědnost ani za škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby. O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník. 

2. Pojištění osob a rekreačních objektů včetně inventáře není součástí ceny za ubytování. Z těchto důvodů Ubytovatel doporučuje  zákazníkovi sjednat vhodné pojištění u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu.

Článek IX Reklamace

1. Zákazník má právo na reklamaci pokud objednané služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě.. Reklamace musí být uplatněna písemně - formou protokolu. Reklamovat nelze přesné umístění, stav a rozsah vybavenosti z fotogalerie, případně virtuální prohlídky objektu nebo jeho okolí, tyto mají pouze informativní charakter (stejně tak nelze garantovat stejné klimatické podmínky při pobytu jako byly podmínky při focení nebo pořízení virtuální prohlídky objektu a okolí).

2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami. Dále odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb jak je uvedeno v nabídkové prezentaci daného objektu na kouzelnechaloupky.cz.

3. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit ubytovateli neprodleně, aby mohla být učiněna jejich náprava. 

4. Pokud se ubytovateli uvedené nedostatky a závady opravňujícího zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev. 

Článek X Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2012 a jsou závazné jak pro ubytovatele, tak pro zákazníka.

2. Zákazník potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje souhlasem na objednávce pobytu.

 

Aktuality

Vánoce a Silvestr 2024

Termíny na Vánoce a Silvestra 2024 po dohodě.